Dr. Xin Yu | Max Planck Institute for Biological Cybernetics

  You are here: Research » Tübingen Neuro Campus » People of the TNC » Dr. Xin Yu

xin yu

High-field Magnetic Resonance Neuroimaging

Contact:     Dr. Xin Yu       07071 601 740     xin.yu@tuebingen.mpg.de
Updated 30/07/2019 11:40am